روش اجرایی

ردیف عنوان دریافت فایل
1 خط مش خط مش
2 دستوالعمل کدگذاری دستوالعمل کدگذاری
3 آموزش آموزش
4 تاییدصلاحیت تاییدصلاحیت
5 تدوین ویابازنگری استانداردهای ملی  تدوین ویابازنگری استانداردهای ملی
6 عضویت انجمن عضویت انجمن
7 مجمع عمومی مجمع عمومی
8 شرح وظایف اعضای اصلی هیات مدیره شرح وظایف اعضای اصلی هیات مدیره