جزئیات خبر

توجه - 1398/10/28

توجه

با توجه به برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 1397/10/08 جهت تغییرات مفاد اساسنامه و انتخاب بازرسین لطفا به متمم اساسنامه در قالب روزنامه کثیرالانتشار کشوری و روزنامه رسمی توجه فرمایید.

دریافت فایل دریافت فایل