جزئیات خبر

تولید کشمش - 1398/05/01

تولید کشمش

انجمن مدیران کیفیت دوره آموزشی تخصصی کشمش را به مدت 6 ساعت در شهریور 98 برگزار میکند.

هزینه دوره: 130000 تومان

سرفصل ھای دوره :

-1 خواص تغذیه اي و طبی کشمش

-2 بررسی جایگاه و اهمیت کشمش و مقایسه این صنعت در ایران با جهان

-3 روش هاي تهیه کشمش

-4 انواع کشمش داد و سند شده در ایران

-5 فرآورده هایی که از کشمش به دست می آید

6 - عوامل موثر بر کیفیت و کمیت کشمش شامل :

الف: انتخاب مواد اولیه ب: روش هاي تبدیل انگوربه کشمش ج: انواع روشهاي خشک کردن کشمش شامل طبیعی و صنعتی

-7 انواع بارگاه هاي کشمش

-8 مزیت نسبی بارگاه ها

-9 شاخص هاي ارزیابی بارگاه ها

-10 مشخصات فنی بارگاه ها

-11 نحوه جمع آوري و بسته بندي و نگهداري کشمش

-12 استانداردهاي کشمش

-13 ارائه تصاویر انواع کشمش و خصوصیت هاي آن

مدرس دوره : جناب آقاي دکتر نجاتیان

مکان برگزاري :متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریه دوره : 130،000 تومان

مدت دوره : 6ساعت

زمان برگزاری :10 شهریور 98

جهت رزرو نام خود و ثبت نام با دفتر انجمن تماس بگیرید 02833673090

دریافت فایل دریافت فایل