جزئیات خبر

مدیریت محیط زیست و بهداشت شغلی - 1398/05/01

مدیریت محیط زیست و بهداشت شغلی

انجمن مدیران کیفیت دوره آموزشی مدیریت محیط زیست و بهداشت شغلی (HSE) را به مدت 16ساعت در شهریور 98 برگزار میکند.

هزینه دوره: 290000 تومان

جهت رزرو نام خود و ثبت نام با دفتر انجمن تماس بگیرید 02833673090