انجمن مدیران کیفیت استان قزوین
دارای گواهی صلاحیت از اداره کل استاندارد استان قزوین